Raadsverslag 27 september 2018
!

Bestemmingsplan Rijksstraatweg 45b Baambrugge aangenomen en raadsfracties ontevreden over onvoldragen voorstellen

!
Mijdrecht - Tijdens de raadsvergadering van 27 september 2018 zijn een drietal mini bestemmingsplannen aangenomen. Binnen het bestemmingsplan Rijksstraatweg 45b in Baambrugge zijn diverse bedrijven gesitueerd. Initiatiefnemer is daar reeds gevestigd en wil op zijn perceel de bestaande bedrijfsbebouwing uitbreiden en een bedrijfsverzamelgebouw realiseren. Op grond van de Dorpsvisie uit 2013 zijn er weinig mogelijkheden, terwijl de ruimte een bebouwing wel mogelijk maakt.

Voor een beperkt aantal kleinschalige bedrijven, welke sociaal, historisch of economisch met Baambrugge verbonden zijn, zou een uitwijkmogelijkheid nodig zijn. Hierin voorziet het voorgestelde bestemmingsplan door een versoepeling van de regels. Het betreft een uitbreiding van de huidige bebouwing en een bedrijfsverzamelgebouw met circa 15 bedrijfsunits. Bij de behandeling van het raadsvoorstel beet raadslid Schreurs (PvdA-GL) de spits af door te stellen dat in de commissievergadering meerdere vragen over dit plan waren gesteld. De antwoorden op die vragen maken de situatie er niet beter op. Schreurs vroeg zich af waarom dit soort plannen worden gepresenteerd aan de raad en dan met name de Ruimtelijke Ordening plannen. De kwaliteit van dit voorstel en nog twee andere voorstellen zijn niet rijp voor besluitvorming, aldus Schreurs, die aangaf zich zorgen te maken over de kwaliteit. Er moet dringend iets veranderen, de raadsfracties kunnen hun werk niet goed doen, aldus Schreurs, die opriep op om de raad in staat te stellen hun werk goed te laten doen.

Fractievoorzitter Rouwenhorst (CDA) vroeg aan Schreurs of hij vond dat als de raad de voorstellen aanneemt, dat de andere fracties dan hun werk niet goed hadden gedaan. Schreurs antwoordde door te stellen dat hij niet voor andere fracties kon spreken. Schreurs had het idee dat meerdere fracties in de raad min of meer dezelfde gevoelens hadden over dit onderwerp. Fractievoorzitter Brunia (D66) had met veel waardering geluisterd naar het betoog van de heer Schreurs, omdat dat overeenkwam met zijn betoog in de laatste commissievergadering. Het CDA had door het niet indienen van zienswijzen op het plan van omwonenden voldoende basis gevonden om het plan te kunnen steunen, evenals de VVD. Ronde Venen Belang was van mening dat er niet werd voldaan aan de Dorpsvisie Baambrugge, zoals eveneens werd betoogd door meerdere partijen in de raad. Volgens RVB bestond er grote kans dat er zal worden gebouwd voor bedrijven van buiten Baambrugge.

Wethouder Kroon (CDA) reageerde in zijn beantwoording dat de initiatiefnemer op het hart is gedrukt ervoor te waken dat alleen bedrijven uit Baambrugge zich gaan vestigen in dit bedrijfsverzamelgebouw.

Burgemeester Divendal antwoordde op de opmerkingen van de heer Schreurs dat er in de komende collegevergadering serieus zal worden gesproken over de kwaliteit van de raadsstukken. In de besluitnemende vergadering werd het raadsvoorstel Rijksstraatweg 45b aangenomen. Het raadsvoorstel bestemmingsplan Herenweg 110 Vinkeveen werd na een korte discussie in de meningvormende vergadering unaniem aangenomen Het raadsvoorstel bestemmingsplan Hoofdweg 85c en Westerlandweg 4 Mijdrecht werd eveneens na een korte discussie aangenomen in de besluitnemende vergadering.