Raadsverslag 28 juni 2018
!

Raadsvergadering: Opheffing van Pauw bedrijven

!

Mijdrecht - Op de agenda van de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie op 28 juni 2018 stond onder andere het agendapunt opheffing Pauw bedrijven.

Met de invoering van de Participatiewet is de instroom in de Wsw per 1 januari 2015 te beëindigd. Door deze ontwikkeling is het noodzakelijk de uitvoering van de Wsw anders te organiseren.
De raad van De Ronde Venen heeft (net als alle andere PAUW - gemeenten) via een raadsvoorstel in september 2017 opdracht gegeven uit te werken hoe de Wsw als onderdeel van de gehele Participatiewet vorm wordt gegeven, waarbij de werkgelegenheid geborgd wordt voor een groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. PvdA/GL vond dat van de zogeheten “nieuwe doelgroep”, dat zijn inwoners die sinds 1 januari 2015 niet meer werden toegelaten tot de Wsw, niet voldoende duidelijk is waar deze terechtkomen. Volgens PvdA/GL is het onduidelijk hoe groot deze groep mensen is. Regelmatig is gesproken over begeleiding door het werkcentrum van de gemeente, met een ingediende motie wilde PvdA/GL en CU/SGP weten hoe groot de groep is, hoe deze naar beschut werk zijn begeleid of via groepsdetachering of individuele detachering aan werk zijn gekomen. Na afloop van de discussie in de meningvormende raad werd besloten de ingediende motie in te trekken. Ronde Venen Belang was tevreden over de toekomstige richting van het raadsvoorstel. Een motie werd ingediend om te duidelijk te krijgen dat een werkgarantie voor (overtollige) niet regeling gebonden medewerkers in het Sociaal Plan is opgenomen en dat door verplichte inschakeling van een (outplacement) bureau werknemers van werk naar werk worden geholpen. Ook deze motie werd na afloop van de discussie in de meningvormende raad ingetrokken. Voor het CDA was het duidelijk dat de Ondernemingsraad van Pauw bedrijven zich akkoord heeft verklaard. Het was een lange en moeilijke weg geweest en uiteindelijk toch tot dit punt zijn gekomen, aldus het CDA. Wethouder Schuurs werd wel verzocht om te blijven communiceren met personeel van Pauw bedrijven en de inwoners hierover. Volgens het CDA snappen de inwoners er niets meer van en lezen allerlei verhalen in de krant. U zult echt aan de slag moeten om de mensen aan het werk te krijgen, aldus het CDA. De VVD was van mening dat er heel veel zaken aan de orde zijn gekomen. De vorige wethouder heeft een grote rol gespeeld tussen de verschillende gemeenten die betrokken zijn bij de ontmanteling van Pauw bedrijven. Primair is het dat de goede kant opgaat voor de medewerkers van Pauw. DE VVD steunt dan ook het raadsvoorstel. Lijst 8 Kernen was verheugd over de tot nu bereikte resultaten en en steunt het raadsvoorstel. Seniorenpartij wacht af, het project loopt al 2 jaar en de gemeente Stichtse Vecht heeft het besluit genomen om de gebouwen van Pauw bedrijven in Breukelen over te nemen. Een belangrijke stap, die je niet meer terugdraait. Ook de Seniorenpartij wil dat de wethouder meer gaat communiceren. Seniorenpartij gaat het voorstel steunen. Wethouder Schuurs antwoordde aan PvdA/GL dat in september een informatienota komt over het beleid en de omvang van de doelgroep. Er is een werkgarantie voor het vaste niet regeling gebonden personeel van Pauw volgens de spelregels van het Sociaal Plan. Dit is een overeenkomst tussen bonden en Pauw bedrijven, aldus de wethouder. Tijdens de besluitnemende raad werd het raadsvoorstel Inrichting toekomstige uitvoering Wet sociale werkvoorziening unaniem aangenomen.

Raadsvergadering: Parapluplan Parkeren De Ronde Venen

!

Het raadsvoorstel parapluplan Parkeren De Ronde Venen leverde nogal wat reacties op. Slecht drie dagen verwijderd van de datum van 1 juli 2018 werd dit raadsvoorstel op 28 juni 2018 gepresenteerd. Vanaf 1 juli 2018 vervallen de stedenbouwkundige voorschriften uit de Bouwverordening. Dit heeft te maken met de wijziging van de Woningwet (29 november 2014). De Bouwverordening maakte het voorheen mogelijk om omgevingsvergunningen te kunnen toetsen aan de gemeentelijke parkeernormen.

Hiermee werd geborgd dat bij ruimtelijke ontwikkelingen ook voldoende ruimte was voor parkeren. Vanaf 1 juli kan de gemeente omgevingsvergunningen niet meer op basis van de Bouwverordening toetsen aan de gemeentelijke parkeernormen. Met het parapluplan komt er voor de gehele gemeente een uniforme bepaling voor parkeren. Een complexe materie, waarvan de reikwijdte wellicht op dit moment nog niet geheel is te overzien. Door VVD, D66 en PvdA/GL werd een amendement ingediend om voor maatwerk te kiezen. Dit amendement zorgde voor veel verwarring en er werd diverse malen geschorst om partijen met elkaar te laten overleggen. Minutieus hadden de indieners per artikel aangegeven wat er gewijzigd zou moeten worden. Daarin kwam meteen de link met het Sporthuis Abcoude naar boven. Vanuit de Commissie was aangegeven dat het niet gewenst is om de parkeernorm voor het Sporthuis Abcoude door middel van het parapluplan Parkeren te wijzigen ten opzichte van het vastgestelde bestemmingsplan. Voor het gebied van het Sporthuis Abcoude is het bestemmingsplan “Stationsgebied 2008” van kracht. De planregels van dit bestemmingsplan bevatten geen parkeernormen. Tot 1 juli 2018 is voor dit gebied de aanvullende werking van de Bouwverordening van toepassing, waarbij getoetst wordt aan de actuele gemeentelijke parkeernormen. Met vaststelling van het parapluplan wijzigt er niets. Wat wel opvalt is de verbinding die gelegd werd in het amendement, dat de raad destijds heeft gekozen voor maatwerk op het gebied van parkeren en niet voor “uniforme bepalingen voor parkeren voor het gehele gemeentelijke gebied”. Een pilot in Abcoude, vanwege de relatief hoge parkeerdruk was een van de uitgangspunten. Achtergrond hiervan was ondermeer de parkeersituatie in de wijk Fluitekruid en de (toenemende) parkeerdruk op de parkeerterreinen bij het Station Abcoude, c.q. Abcoude Noord.

Tijdens de behandeling van het Parapluplan lichtte de VVD het mede door D66 en PvdA/GL ingediende amendement toe. Met dit amendement wilden indieners per bestemmingsplan een aantal wijzigingen aanbrengen. Dat Sporthuis Abcoude van de gemeente te horen kreeg dat op eigen terrein geparkeerd moet gaan worden, was verschillende partijen in het verkeerde keelgat geschoten. Van de zijde van PvdA/GL kwam de opmerking dat er in het Parapluplan zeker bruikbare elementen zaten, wat best zou kunnen werken. Bezwaren. mede aanleiding voor het indienen van het uitgebreide amendement, kwamen vooral voort door het artikel waarin staat dat “Bij ruimtelijke ontwikkelingen in een bestaande situatie moet de toename van het aantal

parkeerplaatsen als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen extra worden gerealiseerd,

op eigen terrein.” En dat bracht de link met  het Sporthuis Abcoude naar voren. In het bestemmingsplan Stationsgebied 2008 is rekening gehouden met 157 parkeerplekken. Hierin zijn ook een aantal parkeerplekken begrepen voor het niet gebouwde Leisurecentrum, welke nu moeten toevallen aan het Sporthuis Abcoude, aldus PvdA/GL. Het kan niet zo zijn dat de zorgvuldige regels over het parkeren in het bestemmingsplan Stationsgebied 2008 opzij geschoven worden en dat nu de verplichting gaat gelden dat het Sportgebouw Abcoude nu op eigen terrein moet gaan parkeren. D66 was van mening dat het indienen van het raadsvoorstel aanmerkelijk eerder had gekund. CU/SGP wilde dat nadrukkelijk gekeken wordt naar de afwijkingsbepaling van het college in het Parapluplan. Wethouder Kroon gaf aan dat het parkeren op eigen terrein bij Sporthuis Abcoude een niet juiste veronderstelling is. Dit ligt n.l. vast in het in 2016 vastgestelde parkeerbeleid en is al uitgangspunt voor parkeren. Dit is via de bouwverordening ook van toepassing op de aanvraag van Sporthuis Abcoude binnen het bestemmingsplan Stationsgebied 2008. De raad zal betrokken worden bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het Sporthuis Abcoude, aldus wethouder Kroon. In de besluitnemende vergadering werd het Parapluplan parkeren unaniem door de raad aangenomen.