Raadsverslag 22 februari 2018
!

Bestemmingsplan Stationssstraat 14 vastgesteld en het Sporthuis Abcoude kan weer verder

!
Mijdrecht - Tijdens de raadsvergadering op 22 februari 2018 stond onder andere het bestemmingsplan Stationsstraat 14 (oude Rabobank) en de financiering Sporthuis Abcoude op de agenda.

. In de commissiebehandelingen was commentaar gekomen op de mogelijkheid om mantelzorg bebouwing toe te staan. Daarnaast ontstond discussie over de gevelrooilijn en de verschillen in hoogte ten opzichte van naastgelegen woningen. In de meningvormende vergadering bleek dat het college tegemoet kwam aan de bezwaren van mantelzorg bebouwing en deze uit het ontwerpbestemmingsplan had verwijderd. Daarnaast waren bezwaren ingebracht tegen een goothoogte van 6 meter en een nokhoogte van 10 meter van de woningen aan de Stationsstraat. Deze woningen worden juist hoger dan de naastgelegen woningen. In de commissievergadering hebben omwonenden naar voren gebracht dat het perceel Stationsstraat 14-16 vroeger lager lag en begin jaren ‘70 is opgehoogd voor de bouw van de Rabobank. Zij vragen om het terrein weer tot het oorspronkelijke niveau te verlagen, waardoor de eerstelijnswoningen lager komen te liggen en optisch minder hoog afsteken ten opzichte van de overige woningen aan de Stationsstraat. Een eis van Waternet echter is, dat de onderkant van de fundering buiten het dijkprofiel moet blijven. Het bouwplan voldoet aan die eis en is gehandhaafd in het bestemmingsplan. Met de stemmen van de fractie van PvdA/GroenLinks tegen, werd het raadsvoorstel in de besluitnemende vergadering aangenomen.

Het Initiatiefvoorstel van de VVD om de financiering mogelijk te maken van het Sporthuis Abcoude werd afgetrapt door een duidelijk verontwaardigde Ad Geerlings, die tijdens zijn inspreektijd de raadsleden en het college een spiegel voorhield. Het getreuzel na de raadsvergadering van 28 september 2017, waarin met 26 van de 27 stemmen het initiatiefvoorstel werd aangenomen door de raad van De Ronde Venen. Geerlings vroeg zich af, hoe het mogelijk is dat na 5 maanden nog steeds geen collegebesluit is genomen over borgstelling, erfpacht, enzovoort. Daar past geen verdere obstructie in, maar doorpakken en het raadsbesluit uitvoeren, zo hield Geerlings de raadsleden en het college voor. Het Sporthuis Abcoude ligt op schema en wil graag door. Nu nog de medewerking van de raad en het college, aldus Ad Geerlings.

Bij interpretatie van het raadsbesluit door stichting Zwembad Abcoude en het college is helaas onduidelijkheid ontstaan over het raadsbesluit en daarmee de route van financiering van de voorbereidingskosten om voor SZA tot een Europese aanbesteding en aanvraag omgevingsvergunning te komen. Om uit de ontstane impasse te komen heeft de VVD het initiatief genomen om het raadsvoorstel te schrijven en heeft deze, mede gesteund en ondertekend door de fracties van Lijst 8 Kernen, PvdA/GroenLinks en lijst 30-11 ingediend. Er moet nu voortvarend worden doorgepakt, aldus fractievoorzitter Van Olden van de VVD, het raadsvoorstel is een helder financieel spoorboekje voor de financiering tot de aanvang van de bouw en de financiering tijdens de bouwperiode. Daarnaast heeft Van Olden geconstateerd dat de veranderde werkwijze, dat de inwoners een initiatief nemen en dat de gemeente bekijkt of het initiatief gefaciliteerd kan worden, nog niet echt is doorgedrongen binnen de organisatie. Het raadsvoorstel van de stichting Zwembad Abcoude is een novum. Met elkaar moeten wij bewegen naar de nieuwe werkelijkheid. Het gaat er nu om, aldus Van Olden, dat wij als raad, de individuele politieke partijen, maar ook ambtenaren en college gemotiveerd worden om een dergelijk nieuw proces tot een succes te laten worden. Een raad, die uit wantrouwen opereert, verstoort de noodzakelijke ontwikkelingen in onze samenleving, aldus Van Olden. D66 memoreerde hoe de afgelopen periode was verlopen. In de commissievergadering van 8 februari heeft de commissie een zienswijze gegeven over de vervolgstappen. In de daarop volgende collegevergadering neemt het college vervolgens weer geen besluit, aldus Eelco Doorn van D66. En nu hebben we een initiatiefvoorstel vanuit de raad nodig om de impasse te doorbreken. Fractievoorzitter Schreurs van PvdA/GroenLinks wilde zich niet bezighouden met de moeilijkheden, die wethouder Schuurs kennelijk heeft binnen het college. Schreurs wilde maar een ding en dat is het uitvoeren van het raadsbesluit van september 2017 en wel zo snel mogelijk. Fractievoorzitter Bultena van Ronde Venen Belang benadrukte dat het raadsbesluit van september geen voorfinanciering toelaat. RVB was content met het initiatiefvoorstel van de VVD om e.e.a. te kunnen regelen. Volgens fractievoorzitter Stam van CU-SGP was dit initiatiefvoorstel van de VVD niet nodig geweest. Wij gaan ervan uit dat het college loyaal en voortvarend de door de raad genomen besluiten uitvoert en begrijpen ook niet goed waarom deze vertraging is ontstaan. Stam vond dat fracties van RVB en CDA, een minderheid in de raad, het college aan het gijzelen zijn doordat individuele raadsleden actief meedenken, dan wel meeschrijven over teksten van voorstellen. Zowel fractievoorzitter Kroon van het CDA, als ook fractievoorzitter Bultena van RVB ontkenden heftig dat dit was gebeurd. Wethouder Schuurs antwoordde namens het college dat wanneer het initiatiefvoorstel wordt aangenomen, het college nog op vrijdag 23 februari de nodige besluiten zou nemen om de voortgang verder vorm te geven. Ook zei wethouder Schuurs dat er bij haar weten geen raadsleden van CDA en/of RVB hebben meegeschreven met teksten van een raadsvoorstel. Meedenken gebeurt wel, maar zeker geen meeschrijven, aldus wethouder Schuurs. In de besluitnemende raadsvergadering werd het initiatiefvoorstel van collegepartij VVD met de stemmen van de fracties van collegepartijen CDA en Ronde Venen Belang tegen, door de raad aangenomen.