Raadsverslag 25 januari 2018
!

Initiatiefvoorstel precarioheffing Vitens door raad aangenomen

!
Mijdrecht - In december 2015 heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen unaniem het raadsvoorstel precarioheffing aangenomen. Precarioheffing is een gemeentelijke belasting welke in rekening wordt gebracht aan Vitens, die waterleidingen heeft liggen in gemeentegrond. Voor het jaar 2016 is een aanslag aan Vitens opgelegd, welke in augustus 2017 is betaald. In 2017 is eveneens een aanslag opgelegd, deze is op dit moment nog niet betaald.
Alle inwoners van De Ronde Venen hebben op 16 december 2017 een brief ontvangen van Vitens inzake de doorbelasting van de heffing aan de inwoners via de waternota. Daarop ontstond een storm van gemeentelijke en publieke verontwaardiging. In de raadsvergadering van 25 januari 2018 werd door de collegepartijen CDA, Ronde Venen Belang en de VVD een initiatief raadsvoorstel ingediend om de inwoners 100% te compenseren voor de doorbelasting van Vitens. Vanuit de oppositiepartijen kwam direct de opmerking dat de gemeente bezig was met het rondpompen van geld en werd met name door D66 en PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal via het indienen van een motie en twee amendementen getracht om wijzigingen aan te brengen in het voorstel. PvdA-GroenLinks diende een motie in om te stoppen met het opleggen van de precarioheffing aan Vitens. In de motie wees PvdA-GroenLinks erop dat het mogelijk was om Vitens een vrijstelling te verlenen voor de precarioheffing. Deze motie werd in de besluitnemende raad niet aangenomen. In een amendement van PvdA-GroenLinks werd het college verzocht om het initiatiefvoorstel zodanig aan te passen dat de inwoners niet alleen voor de precarioheffing werden schadeloos gesteld, maar ook voor de BTW en de administratiekosten. Hoewel dit amendement eveneens niet werd aangenomen, werd tijdens een schorsing het initiatiefvoorstel zodanig door de indieners gewijzigd dat de bijkomende kosten, zoals de BTW, volledig aan de inwoners zal worden gecompenseerd. Het amendement van D66 was erop gericht om te stoppen met de precarioheffing, mede vanwege het rondpompen van geld en allerlei administratieve bezwaren. Ook dit amendement kon niet rekenen op een meerderheid  vanuit de raad en werd niet aangenomen. Tijdens de besluitnemende raad werd het gewijzigde initiatiefvoorstel met een meerderheid aangenomen door de raad. Overigens wil de Rijksoverheid dat de heffing van precariobelasting aan de nutsbedrijven stopt per 2022.