Raadsverslag 30 november 2017
!

Bestemmingsplan Stationsstraat 14 Abcoude en Uitvoeringsplan afval teruggenomen door college

!
Mijdrecht - Tijdens de meningvormende raadsvergadering op 30 november 2017 heeft het college twee agendapunten teruggenomen voor nader overleg in de commissies. Het ontwerpbestemmingsplan Stationsstraat 14 werd in de meningvormende vergadering door de coalitiepartijen ondersteund. De heer Driessen, bewoner van Stationsstraat 12, sprak in over dit agendapunt. Hij maakte bezwaar tegen de hoogteverschillen tussen de woningen aan de voorzijde en de achterzijde.

Volgens Driessen is de hoogte van de achtergelegen woningen zeker 4 tot 5 meter hoger. Hij vroeg de raadsleden nadrukkelijk om daar toch nog eens naar te kijken en de mogelijkheden voor meer groen te onderzoeken. PvdA-GroenLinks gaf aan tegen dit plan te zullen stemmen. Zeker een compliment waard om op dit terrein met het gebouw van de Rabo nog in gedachten, mooie woningen te willen bouwen. Het college kon kiezen uit lagere bebouwing met meer groen, maar koos voor hogere nokhoogtes met minder groen. PvdA-GroenLinks is van mening dat daar niet aan vast gehouden moet worden en wil samen met bewoners kijken naar de mogelijkheden. D66 wilde van de wethouder weten wat de afwijkingsregels zijn om ‘monumentale uitstraling’ mogelijk te maken en welke hoogte is daar nu precies voor nodig. De woningafbeeldingen in de stukken komen kennelijk niet overeen met het bouwplan. D66 wilde weten waarom de raad deze versie niet heeft. De fractie van CU-SGP was blij met het herontwikkelen van dit gebied, maar vond het minder dat kennelijk niet alle bewoners waren benaderd. Een goede invulling van dit braakliggend gebied, aldus CU-SGP en zegden toe in te kunnen stemmen met het voorstel. Het CDA was blij dat dit plan doorgaat. De overlast voor de bewoners moet tot een minimum beperkt worden. Het CDA zegde eveneens toe in te stemmen met het voorstel. Ook de VVD was positief, historische allure komt terug in de Stationsstraat. Een uitstekende discussie is over dit plan gevoerd, de VVD stemde in met de plannen. Ronde Venen Belang was blij dat de Welstand en Monumenten commissie waardering had uitgesproken over het bestemmingsplan. RVB had echter nog wel vragen over de verschillen in regels in de ontwikkelvisie en het bestemmingsplan. Wethouder Moolenburgh bevestigde de indruk van de fracties dat er iets moois terugkomt, wat past binnen Abcoude. Het plan wat er nu ligt en zeker met de aanpassingen die er zijn gedaan passen in de Ontwikkelvisie, aldus Moolenburgh. Om de monumentale uitstraling van de vier panden te kunnen realiseren, is gekozen om de vrijstellingen uit het bestemmingsplan maximaal toe te passen. Nadat de discussie in de raad zich verder had toegespitst op de vraag, wat nu precies de vrijstellingen en breedtes van dakkapellen inhielden, vroeg D66 een schorsing aan om e.e.a. nader te bespreken. In de schorsing werd, aldus D66, gesproken over de verschillen van inzicht en de mogelijkheden om daar iets aan te doen. Dat is echter niet gelukt en daarom vroeg D66, mede namens Ronde Venen Belang, aan de wethouder om de plannen terug te nemen en weer in de commissie te brengen. Wethouder Moolenburgh wilde voorkomen dat in de snelheid van handelen, onzorgvuldig tot besluitvorming werd gekomen. Hij nam het raadsvoorstel terug om het opnieuw in de commissie van januari 2018 te bespreken.

Het Initiatief Abcoude werd, met de stemmen van CU-SGP en Lijst 30-11 tegen, aangenomen door de raad. PvdA-GL vond het een goed idee, de inzichten zijn goed voor een beeld samenspraak. De uitvoering is wankel, zowel inhoudelijk als financieel. Het manifest voegt niet zoveel toe, het is meer een uitvoeringsplan. PvdA-GL vond dat er zo mee moet worden omgegaan. Volgens lijst 8 kernen was met dit initiatief de rol van de inwoner groter geworden, een nieuwe manier van werken. De VVD kon zich enorm vinden in de woorden van lijst 8 kernen. De samenleving in Abcoude heeft de Dorpsvisie ter hand genomen om te kijken of ze er samen iets van kunnen maken. Een adviesbureau had dit op kunnen stellen voor 75.000 euro, nu is dit gedaan door een groep betrokken inwoners en ondernemers. Wel zoeken we een ander woord voor ‘winkelstraat manager’, aldus de VVD. CU-SGP gaf aan dat zij de kosten te hoog vinden. Andere kernen komen er nu ook om. Enigszins onduidelijk was de rol van de winkelstraat manager in het plan voor verschillende fracties. Wethouder Goldhoorn was blij dat de inwoners en ondernemers van Abcoude dit hadden opgepakt. Bij uitbesteding had het onderzoek veel langer geduurd. De inzet van een ‘beweging regisseur’ of winkelstraat manager gaat niet alleen om het winkelbestand, maar om het behoud van de kernen, aldus Goldhoorn. PvdA-GL vond tenslotte dat de term Manifest Abcoude Centrum weg moet, stoppen met dat manifest gedoe en gewoon aan de slag gaan. D66 vond dat de wethouder de kosten van de winkelstraat manager ontwijkend beantwoordde en wilde deze kosten beheersen. Lijst 30-11 vond 2/3 van het Manifest een prima idee. 1/3 met name over de winkelstraat manager, was volgens lijst 30-11 niet duidelijk, ook niet na beantwoording van de wethouder. Lijst 30-11 stelde voor om zo’n persoon zelf in dienst te nemen om de kosten te beheersen.

Het uitvoeringsplan afval werd door het college teruggenomen. Vrijwel alle fracties hadden veel moeite met het plan om als wijze van proef het ophalen van het restafval niet 1x per 2 weken te doen, maar 1x per 4 weken. De proef zou moeten worden uitgevoerd in september 2018. CU-SGP had grote moeite met de kosten van afvalinzameling. Papierkliko’s kosten 600.000 euro, De GFT containers voor hoogbouw kosten 350.000 euro. Al bijna 1 miljoen euro voor deze twee onderdelen van het inzamelplan. PvdA/GL gaf aan dat de afvalkalender zeer goed gebruikt wordt, maar dat nu blijkt dat de gemeente deze wil afschaffen. Iedereen moet maar de app gaan gebruiken, vindt de gemeente. PvdA/GL vond dit een slecht plan. RVB wilde de proef laten starten in juni 2018, in plaats van in september. Wethouder Goldhoorn vond afvalscheiding een goede zaak en zei dat de proef op verzoek van het CDA was opgenomen. Goldhoorn constateerde een grote verdeeldheid in de raad en vroeg de raad om de behandeling niet verder door te zetten en het plan opnieuw in de commissie te behandelen.