Raadsverslag 2 november 2017
!

Programmabegroting 2018 door raad aangenomen

!
Mijdrecht - In de raadsvergadering van 2 november 2017 is de Programmabegroting 2018 door de gemeenteraad aangenomen. De fracties van CU-SGP, CDA (met uitzondering van raadslid Seijsener), VVD, Ronde Venen Belang en lijst 8 kernen stemden voor de Programmabegroting, terwijl de fracties van D66, PvdA-GroenLinks en raadslid Seijsener (CDA) tegen de begroting stemden.

In totaal 9 amendementen en 23 moties werden door de fracties ingediend. Bij de stemming in de besluitvormende vergadering werden 2 amendementen en 6 moties ingetrokken en 3 moties gewijzigd.

Nadat de fractievoorzitters hun visies over de Programmabegroting hadden uitgesproken, was het de beurt aan wethouder Schuurs om de standpunten van het college over de amendementen en moties met de raad te delen. Raadslid Seijsener (CDA) had een amendement ingediend om de OZB verhoging 2016 te elimineren door een structurele verlaging van 6% in te voeren. Seijsener was van mening dat de lastenverzwaring van 6% in 2016 niet nodig was geweest voor het sociaal domein en dat lastenverzwaring zonder specifiek doel ongewenst is. Het amendement werd niet door de raad aangenomen. Door de collegepartijen CDA, VVD en RVB was een amendement ingediend om de OZB structureel te verlagen met 3% voor de begrotingsjaren 2018 en verder. Het college nam hierin een neutraal standpunt in. Dit ontlokte zowel bij PvdA-GL, als ook D66 de opmerking dat een neutraal standpunt bij een begrotingsdiscussie niet kon zonder de financiële gevolgen van het aannemen van het amendement aan de raad uiteen te zetten. Wethouder Schuurs reageerde hierop dat het college zich heeft gehouden aan de door de raad vastgestelde kaders in de Kadernota. De financiële ruimte is er en de raad beslist hierin, aldus Schuurs. Het amendement werd in de besluitnemende vergadering aangenomen vanwege de stemmen voor van CDA, VVD en RVB. Bij de stemming over de Programmabegroting 2018 bleek, dat de fracties van D66, PvdA-GL en raadslid Seijsener (CDA) tegen de begroting stemden vanwege de OZB.

Een amendement van PvdA-GL en lijst 8 kernen om op een centrale plaats in alle kernen, in samenwerking met Vitens, een openbaar watertappunt te realiseren werd raadsbreed door de raad aangenomen. Overweging hierbij is, dat schoon drinkwater zo toegankelijk wordt voor zowel de eigen inwoners als ook bezoekers van de kernen. Vitens realiseert voor iedere geplaatst watertappunt in Nederland een watertappunt in een ontwikkelingsland. Recentelijk is een watertappunt gerealiseerd in Baambrugge.

Een motie van CDA, VVD en RVB om nog in 2017 een extra ronde in de bebouwde kom van alle kernen te houden voor onkruidbestrijding werd door het college gesteund. De indieners willen in 2017 een afsluitende ronde houden om het onkruid te borstelen en graskanten te snijden. Daarnaast moeten er in 2018 en verder, vanwege beperkende Europese regels uit 2016, extra borstelrondes komen. De motie werd in de besluitnemende vergadering unaniem aangenomen.

Door CDA, VVD en RVB werd een motie Evenementen subsidie ingebracht. Evenementen van samenwerkende kunst- en cultuurorganisaties blijken bij succes vaak niet in staat een herhaling te kunnen organiseren vanwege financiële problemen. Alleen voor het eerste evenement wordt een subsidie verstrekt. Doel van de motie was om toch een tegemoetkoming in de kosten te verstrekken in dit soort gevallen. Wethouder Moolenburgh zegde toe de motie te willen overnemen. In de besluitnemende vergadering werd de motie raadsbreed aangenomen. Een motie van VVD, PvdA-GL en lijst 8 kernen om een aantal pilots te starten in De Ronde Venen om z.g. Tiny Houses te realiseren werd door het college overgenomen. Alleenstaanden, jongeren en mantelzorgers blijken steeds lastiger in staat om woonruimte te vinden, vanwege belemmeringen bij een hypotheek of bestemmingsplannen. Het Tiny Houses concept zijn woonruimtes van max. 50 m2 en duurzaam vervaardigd. In de besluitvormende vergadering werd deze motie aangenomen door de raad. Een motie van PvdA-GL, die het college opdraagt om bij kernrandzonevisies de mogelijkheid voor sociale woningbouwuitdrukkelijk te onderzoeken, werd door wethouder Moolenburgh gezien als een steun in de rug. De provincie biedt middels deze kernrandzonevisie de mogelijkheid om ruimtelijke kwaliteit toe te voegen door middel van sociale woningbouw. De motie werd raadsbreed aangenomen in de besluitnemende vergadering.

Een motie van CU-SGP omtrent de vraag naar technisch personeel en de aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt werd door het college ondersteund. Het mislukken van o.a. de opzet van een “ambachtsschool” bij het Veenlandencollege was mede de achtergrond voor deze motie. De motie roept op om de technische opleidingen door te ontwikkelen, zodat aansluiting op de arbeidsmarkt kan worden gerealiseerd. Wethouder Goldhoorn ondersteunde de motie, maar merkte wel op dat de gemeente alleen faciliterend hierin kan zijn. De motie werd in de besluitnemende vergadering raadsbreed aangenomen.

Een motie van Lijst 8 kernen en PvdA-GL om te onderzoeken of een regeling, zoals de Utrechtse U-pas, ook in De Ronde Venen tot stand kan komen werd door wethouder Goldhoorn als overbodig bestempeld. De pas biedt aan volwassenen met een minimum besteedbaar inkomen de mogelijkheid om van sport, kunst en cultuur gebruik te maken. In de besluitnemende vergadering werd de motie raadsbreed aangenomen. Een motie van RVB, PvdA-GL en CDA om loonkostensubsidie te onderzoeken wilde wethouder Goldhoorn overnemen. In het regeerakkoord wordt de loonkostensubsidie afgeschaft. Een inwoner met een beperking is hierdoor aangewezen op loondispensatie, waarbij de gemeente in dat geval het inkomen aanvult tot bijstandsniveau. De motie stelt dat arbeid tenminste het minimumloon dient op te leveren en roept op om te onderzoeken of de gemeente in dit soort gevallen toch het inkomen kan aanvullen tot het minimumloon. In de besluitnemende vergadering werd de motie raadsbreed aangenomen. Een motie van PvdA-GL en RVB om een lobby te starten via de VNG, richting het Rijk om de loonkostensubsidie als instrument te behouden werd ook door het college gesteund. In de besluitnemende vergadering werd de motie raadsbreed aangenomen.